loading...
پروژه معماری ❶
برای واریز وجه از درگاه پرداخت انلاین استفاده نمایید !

شما می توانید از هریک از درگاه های پرداخت اقدام به واریز وجه نمایید !!

در صورت قطعی هر یک از درگاه های پرداخت از درگاه پرداخت بعدی اقدام به خرید نمایید  !!

دقایقی پس از واریز وجه پروژه برای شما ایمیل می گردد !

  موضوع رساله :                                                                 درگاه پرداخت شماره 1         رساله خانه معمار

  مطالعات خانه معمار

  مشخصه پروژه :  مطالعات  / رساله/ معماری                                    قیمت : 20 هزار تومان

   تعداد صفحات رساله : 282  صفحه
   فرمت رساله :    word

چکیده رساله  ( فهرست )

1
مقدمه
تنها فضا است که معماری را می سازد یا آنرا بهه ادرا در مهی آدرد ف فضهای مد هدد
دارای ادرا د احساس است که نسبت به هان داکهن ناهان مهی د.ها ف ایه فضها تنهها
بدسیله تعقل در نمی شدد ، چرا که فضای معماری می بایست بدسیله فضهایی نیهد در
شددف حرکت فضا هات دیای متعادی می د.ها کهه حرکهت عبیعهی نهدر ، بهاد، بهاران، یها
حرکات عبیعی انسان در آن انباشته می گرددف
به ای شکل انسان با معماری مرتبط می شدد د معماری از عریه حضهدر مهادی ا ،
حکم داسطه ای را دارد که می تدانا عداملی ماننا اقلیم د تاریخ را که شکل غیهر مسسهدس
دارنا انسجام بخااف
معمار سنتی با فضامنای ، فرم را در دست گرفته د با فرم .های .ناسهی سهاد ، تنهد
گرای .ا د احساسات را ارائه می د.ا ف قصا نهائی معمار ، نه بیان داشت ، بلکه آفهرین
فضا.ای نمادینی است که بر مادیت استدارناف
معماری تنها به کار بست فرم .ا نیست ف معمار معتقا است که علاد بر ایه ، معمهاری
است که چدنان شالدد فضها عمهل (Place) ساخت فضا د بالاتر از .مه ساخت یک مکان
مههی کنهها ف قصهها معمههاری در ابتههاا کاههمک بهها سههایت د از ایهه عریهه باسههت آدردن
چام اناازی از معماری چدنان مکانی ماخص در دل عبیعت استف
معماری به مثابه نمادی از خرد انسانی، عبیعت را استعلا می بخاها ف نمهادی کهه دارای
استقلال پیانهادی استف
پیشگفتار
2
شایا به نارت .نری یافت که به انااز معماری با زناگی مردم پیدنا داشته باشها ف .نهر
معماری از بارزتری لد .ای فر.نه .هر قهدم د .هر ددر تهاریخی د نمایاهار گدیهای
فضای زیست آدمی استف
ای .نر در گذشته تابع اصدل د ضهدابط کمهابی د معهی د شهناخته شها ای بهدد د
پیدنای استدار د نا گسستنی با فر.ن امعه د الاد.ای رفتاری داشهت ، بهه .مهی سهب
سههبک معمههاری .ههر ددر ، انعکاسههی از فر.نهه د .نههر آن ددر مسسههد مههی شهها د
دگرگدنیهایی که در سایر عرصه .ای زناگی د .نر به دقد بذر ای مندال بی سهبک .های
گدناگدن معماری رابطه ای چنان استدار د دد دارد که مرز بنای بی آنها دشدار بهه نرهر
می رساف
تسدلاتی که از آغاز قرن حاضر شرد شا ، مد گسیخته شهان رشهته .های اسهتدار
بی برخی از مرا.ر د لد .ای زناگی با فر.نه امعهه شها د در نتیجهه ردنهای کهه از
مرا.ر تمان د فر.ن غر اقتباس شا بدد د ردز به ردز گسترد تر می شها ، معمهاری
سنتی نید از حرکت باز ایستاد د در بسیاری از عرصه .ا ، پی از آنکهه فرصهت د امکهان
انطباق با تکندلدژی د شرایط ایا را بیابا، مدرد بی تد هی قرار گرفهت د بهه سهب آنکهه
اعلاعات د نرریه .ای مربدط به معماری ، سینه به سینه انتقال می بافت ، بهه تهاریب بها از
میان رفت نسلی از .نرمناان معمار د کسانی که با ایه عرصهه آشهنا بددنها ، بسهیاری از
اعلاعات د نرریه .ای مربدط به .نر معماری ایران از میان رفتف
3
تها م فر.نای د خدد باختای حاصل از ردیاردیی .نر د معماری ایران با مغر زمهی
نه تنها تاادم یافته است بلکه ردز به ردز گسترد تر نید می شدد د تلاشهای انجام شا از
سدی .نرمناان د پژد.ااران .ندز به نتایب مطلد نرسیا استف
آمدز معماری یکی از مهم تری مباحث در زمینه معماری امهردز در ایهران بهه شهمار
می آیا ، زیرا در ددر ای .ستیم که مسائل د امکانات بسهیار متنهدعی در زمینهه معمهاری
مطرح شا است که دربسیاری از عرصه .ا در عمل بها آنهها مدا هه .سهتیم ، بهادن آنکهه
ا.ااف د برنامه .ای آگا.انه د انایاه شا ای دربار آنها داشته باشیم ف به عنهدان مثهال ،
شمار داناکا .ای معماری در دد د.ه اخیر افدای چامایر د نابادرانه ای داشته است ،
د .ر کاام از آنها صا.ا داناجد ددر آمدزشی را عی می کننها ، در حالیکهه شهایا بهادن
اغراق بتدان اظهار داشت که در بسهیاری از آنهها بسهث دبررسهی کهافی دربهار ا.هااف د
ردشهای آمدزشی صدرت نارفته د فعالیتهای آمدزشی به عدر کدتا مات به پهی رانها
می شدد ، بادن آنکه دربار نتایب د پی آما.ای آن بررسی د انایاه کافی صهدرت گرفتهه
باشا ف داناکا .ای قایمی تر نید .مچنان به را خدد ادامه می د.نا ، بهادن انکهه رمهر د
بازد ردشهای آمدزشی خدد را در مسیری که عی کرد انا به عدر اساسی مدرد ارزیابی
قرار د.ناف
ا.میت د حساسیت آمدز معماری نسبت به برخی از دیار تخصص .ا در ای است که
در ای رشته نمی تدان به سادگی ماننا رشته .ایی مثل علدم عبیعی یا رشهته .های فنهی د
مهناسی نسبت به انتقال دان د تجربیات حرفهه ای اقهاام کهرد ، زیهرا از یهک سهد ا.هااف
4
مسئدلان د برنامه ریدی .ای .ر داحا آمدزشی د از سدی دیاهر آگها.ی د کهارآیی کهادر
آمدزشی نسبت به ا.ااف علمی د آمدزشی بسیار ا.میت داردف
در یک ناا ا مالی می تدان برخی از مباحث مهم د بنیادی آمدز معماری در ایران را
به چنا گرد به شرح زیر نام برد:
-1 ا.ااف د گرای .ا
-2 رد .ا د برنامه .ا
-3 مستدا د اعلاعات پایه
-4 پژد.
-5 مایریت آمدزشی د پژد.ای
-6 اساتیا د مارسان
-7 داناجدیان
-8 فضا د امکانات آمدزشی
-9 ارتباط معماری با نیاز.ای ا تماعی
-11 کارفرمایان د مردم
اغل داناکا .ا د مراکد آمدز در ایران تا سه د.ه پی ، گرای د .اف آمدزشهی
نسبتاً ماخص د آشکاری داشتنا ف بهرای نمدنهه مهی تهدان بهه داناهکا .نر.های زیبها در
دانااا تهران اشار کرد که از ابتاا با تد ه به رد آمدزشی بدزار فرانسه شهکل گرفهت
د به کار خدد ادامه داد د به .می سب رشته .هایی چهدن .نر.های تجسهمی ، مدسهیقی د
تئاتر نید در کنار معماری شکل گرفتف در حالیکه برخی از دیار مراکد آمدزشی معماری با
5
گرای به مهناسی ساختمان یا با گرای به عراحی د برنامهه ریهدی شههری پایها آمانها،
بادن آنکه رشته .ای .نری را در کنار معماری قرار د.ناف اما تقریبهاً از دد د.هه پهی کهه
شمار مراکد آمدز معماری به صدرت چامایری افدای یافهت، ا.هااف د گهرای .های
بیاتر آنها ناماخص د نا معی بدد د بسیاری از ای گدنه .ا مراکد .ندز نید چنی .ستنا
، در حالیکه به ظا.ر .مه مراکد آمهدز معمهاری بها گرایاهها د ا.هااف گدنهاگدن از یهک
مجمدعه سرفصهل دردس اسهتداد مهی کننها د بسهیاری از داناهجدیان آگها نیسهتنا کهه
متناس با چه .اف د گرای آمدز می بینناف
در برخی از مراکد آمدزشی در زمینه ردشها د برنامه .ای آمدزشی ، خط مای ردش
د برنامه ریدی شا ای د دد ناارد د گا متناس با تغییر یک یا چنا ندر در کادر مایریت،
ردشها نید دگرگدن می شدد د ال تر از آن ، د دد ردشها د برنامه .ای گا متدهادت د
یا مغایر در کنار یکایار به صدرت اتداقی نه برنامه ریدی شا است د ای نکته در بسیاری
از مدارد سب سردرگمی داناجدیان می شددف
مستدا د اعلاعات مد دد در دردس گدنهاگدن کمتهر از سهدی یهک گهرد آمدزشهی یها
پژد.ای مدرد ارزیابی قرار می گیرنا د در نتیجه برخی از دردس در عهی بهی از دد یها
چنا د.ه ارائه می شدنا بادن آنکه نتهایب د تهاریر آن مهدرد بهازبینی د در نتیجهه مستهدای
دردس در صدرت لددم مدرد تجایها نرهر قهرار گیهردف در ضهم نسهد ترکیه د تسلیهل
اعلاعات گدناگدنی که در دردس مختلف به دیژ دردس نرری به داناجد ارائه می شدد د
ارتباط آن با عراحی معماری در بسیاری از مدارد برای داناجدیان مبهم باقی مهی مانها د
در نتیجه غالباً سددمنای دردس مذبدر به حا مطلد نمی رساف

قیمت : 20 هزار تومان


برای واریز وجه از درگاه پرداخت انلاین استفاده نمایید !

شما می توانید از هریک از درگاه های پرداخت اقدام به واریز وجه نمایید !!

در صورت قطعی هر یک از درگاه های پرداخت از درگاه پرداخت بعدی اقدام به خرید نمایید  !!

دقایقی پس از واریز وجه پروژه برای شما ایمیل می گردد !

  موضوع رساله :                                                                 درگاه پرداخت شماره 1         رساله خانه معمار

  مطالعات خانه معمار

  مشخصه پروژه :  مطالعات  / رساله/ معماری                                    قیمت : 25 هزار تومان

   تعداد صفحات رساله : 301  صفحه
   فرمت رساله :    word

چکیده رساله  ( فهرست )

فهرست
Table of Contents
تقديم به : .............................................................................................................. 3
سپاسگزاري : ......................................................................................................... 3
هيئت داوران.......................................................................................................... 4
فهرست .................................................................................................................... 5
مقدمه: ................................................................................................................... 55
تعاريف هنر ............................................................................................................. 51
تاريخ پيدايش هنر .................................................................................................... 51
جستاري در باب هنر ................................................................................................. 02
فلسفه هنر .............................................................................................................. 05
مخاطب .................................................................................................................. 00
پيام هنر ................................................................................................................. 03
ويژگي و خصلت معمار ............................................................................................... 05
تلقي ما از معماري .................................................................................................... 32
تعريف معمار ............................................................................................................ 30
دسته بندي معماران .................................................................................................. 33
هنرهاي پلاستيک و فنوتيک. ..................................................................................... 33
ريشه هاي معماري .................................................................................................... 42
سخنوري در معماري ................................................................................................. 40
فضاي معمارانه ......................................................................................................... 43
نقاشي و مجسمه سازي .............................................................................................. 51
کارگاه هاي آموزشي .................................................................................................. 55
وجوه افتراق نقاشي و مجسمهسازي ............................................................................. 53
پيوند تاريخي هنر پيكر تراشي و بتپرستي ................................................................... 10
اقسام نقاشي و مجسمهسازي ...................................................................................... 14
ديدگاه نهايي درباره نقاشي و مجسمهسازي ................................................................... 11
حس زيبايي معماري ................................................................................................. 55
زيبايي چيست؟ ....................................................................................................... 55
زيبايي در معماري..................................................................................................... 55
تمايز هنر و زيبائي .................................................................................................... 53
هنر ايراني در معماري ايراني ....................................................................................... 12
هنر در نظر افلاطون ................................................................................................ 525
هنر واصل ملكوتي از ديدگاه کانت ............................................................................. 555
نگاه هايدگر ) فيلسوف قرن بيستم ( به هنر ................................................................. 550
هنر از ديدگاه هايدگر .............................................................................................. 551
زيبايي شناسي و مرگ هنر ....................................................................................... 555
تلقي زيبايي شناسانه از هنر ..................................................................................... 502
استانداردهاي فضايي در معماري ............................................................................... 501
هنر مدرن معماري .................................................................................................. 532
نهادهاي اجتماعي در معماري .................................................................................... 531
عوامل اقتصادي معماري ........................................................................................... 531
ارتباط هنر با ديگر عرصه ها ..................................................................................... 533
عرفان و هنر در معماري ........................................................................................... 533
ارتباط هنر با ديگر عرصه ها ..................................................................................... 542
از خيال تا خلاقيت .................................................................................................. 542
از تصور تا تخيل ..................................................................................................... 542
از تصور تا تخيل در معماري ...................................................................................... 545
اختراع و خلاقيت ................................................................................................... 543
تخيل و خلاقيت ..................................................................................................... 543
انواع تخيل در معماري ............................................................................................. 545
انسان خلاق کيست؟ ............................................................................................... 545
اختراع و خلاقيت در معماري .................................................................................... 545
- نظريه هاي آفرينشگري ........................................................................................ 541
آفرينشگري به عنوان نيروي معماري .......................................................................... 541
نظريه هاي جديد فلسفي هنري ................................................................................. 543
تخيل و خلاقيت در معماري ...................................................................................... 555
خلاقيت در معماري ................................................................................................. 553
تعريف وتعابير خلاقيت در معماري ............................................................................. 555
معمار خلاق کيست؟ ................................................................................................ 555
آفرينشگري به عنوان نيروي حياتي ........................................................................... 551
آفرينشگري به عنوان نيروي کيهاني .......................................................................... 551
مفهوم آزادي متناسب با خلاقيت و انديشه هنري ......................................................... 553
ساخت اجتماعي و خلاقيت هنري .............................................................................. 512
دوگانگي ساختار .................................................................................................... 512
خلاقيت در علم و هنر ............................................................................................. 512
پيچيدگي شرايط نخستين ....................................................................................... 515
گستردگي حوزه خلاقيت ......................................................................................... 515
تنوع فنون و مهارت هاي کار .................................................................................... 515
انعطاف پذيري ....................................................................................................... 515
محدوديت سابقه تحقيق .......................................................................................... 515
آفرينش هنري ....................................................................................................... 510
خلاقيت و هنرها ..................................................................................................... 513
تمدن: .................................................................................................................. 514
تعريف تمدن وفرهنگ: ............................................................................................ 514
فرهنگ: ............................................................................................................... 515
القاء فرهنگي و هنري خانه معمار ............................................................................... 513
سالن چند منظوره خانه معمار ................................................................................... 555
آمفي تئاتر روباز: .................................................................................................... 555
بخش خدماتي : ...................................................................................................... 555
رستوران مجموعه: .................................................................................................. 555
استاندارد فضاهاي لازم در رستوران ........................................................................... 550
بازار صنايع دستي و بازار هفتگي: .............................................................................. 550
تريا : .................................................................................................................... 553
چايخانه: ............................................................................................................... 553
فروش تنقلات: ....................................................................................................... 553
نگهباني و اطلاعات: ................................................................................................ 553
پارکينگ: .............................................................................................................. 553
نمازخانه : .............................................................................................................. 554
خانه معماريس ها: ................................................................................................... 554
بخش اقامتي: ......................................................................................................... 554
بخش تفريحي: ....................................................................................................... 555
مفهوم تفريح: ........................................................................................................ 555
کتابخانه: ............................................................................................................... 513
خصوصيات کلي جوانان و نوجوانان: ............................................................................ 513
مفاهيم اجتماعي )قراردادها و هنجارها( ...................................................................... 514
نيازهاي محيطي ساختمانهاي آموزشي: ....................................................................... 514
دماي فضاهاي داخلي ساختمان آموزشي وفرهنگي ....................................................... 515
موارد حائز اهميت درطراحي اقليمي ساختمانهاي آموزشي: ............................................ 515
جلوگيري از اتلاف حرارت: ....................................................................................... 515
مصالح ساختماني: ................................................................................................... 515
مفاهيم اوليه .......................................................................................................... 511
فضا: ..................................................................................................................... 511
کتابخانه و قرائتخانه: ............................................................................................... 513
ظرفيت کتابخانه: .................................................................................................... 513
تنوع و وسعت مجموعه کتب و منابع : ......................................................................... 513
بخش خدمات فني .................................................................................................. 532
برنامه فيزيكي پروژه خانه معمار: ............................................................................... 530
فضاهاي مورد نياز براي خانه معمار هنري برگرفته شده از مجموعه هاي فرهنگي موجود: ...... 530
Error! Bookmark not defined. ........................................................... نمونه فضاها
4 - خانه معمار خانه معمار: ...................................................................................... 005
واحد آموزشخانه معمار ............................................................................................ 005
واحد عكاسي خانه معمار .......................................................................................... 000
واحد زبان : ........................................................................................................... 000
واحد کامپيوترخانه معمار ......................................................................................... 000
کارگاه هنرهاي تجسمي : .......................................................................................... 000
واحد نگارخانه خانه معمار : ....................................................................................... 000
واحد کتابخانه خانه معمار ......................................................................................... 000
کانون فيلم خانه معمار: ............................................................................................ 000
کانون شطرنج خانه معمار: ........................................................................................ 000
کانون تئأتر خانه معمار: ............................................................................................ 000
کانون موسيقي خانه معمار : ...................................................................................... 003
Error! Bookmark not defined. ................................................. : مهد کودک خانه معمار
امكانات رفاهي : ..................................................................................................... 003
آمفي تئأتر شماره 5 )تراس تابستاني (: ....................................................................... 003
آمفي تئأتر شماره 0 ) سالن اجتماعات ( : .................................................................... 003
7 - مرکز فرهنگي و خانه معماران ژان ماري تجيبائو )نومهآ،کالدونياي جديد(: ................. 030
ديدگاه ................................................................................................................. 035
بيان فلسفي طرح ..................................................................................................... 005
نحوه ارتباط فضاها .................................................................................................. 005
Error! Bookmark not defined. ........ مرکز فرهنگي و کانون معماران جان مري جيبائو ،نومئا
سايت شناسي ........................................................................................................ 042
بافت سايت ........................................................................................................... 043
ايدئوگرام .............................................................................................................. 044
دايره .................................................................................................................... 045
زيبا ترين فرم خانه معمار ......................................................................................... 045
شكل محيط خانه معمار ........................................................................................... 041
توپوگرافي ............................................................................................................. 041
اشكال محاط ......................................................................................................... 045
مختصات جانمايي لكه ها روي سايت .......................................................................... 045
معرفي عناصر تشكيل دهنده طرح و سايت ................................................................. 043
سالن اجتماعات و تعريف فعاليت ............................................................................... 043
مقررات و آيين نامه ها خانه معمار .............................................................................. 043
برنامه ريزي کلي خانه معمار ..................................................................................... 052
استانداردهاي صندليها ............................................................................................ 055
ابعاد کمينه براي صندليها ......................................................................................... 055
فضاي نمايشگاهي خانه معمار ................................................................................... 053
ضرورت وجود نمايشگاه در خانه معمار ........................................................................ 053
رويكرد اصلي خانه معمار ......................................................................................... 053
ضوابط طراحي نمايشگاه خانه معمار .......................................................................... 053
تاريخچه آموزش معماري ......................................................................................... 054
تاريخچه دانشگاههاي معماري در غرب و جهان ............................................................ 054
بوزار فرانسه .......................................................................................................... 055
باهاوس ................................................................................................................ 055
هدف دوره آموزشي باهاوس ..................................................................................... 051
دانشگاه لندن ....................................................................................................... 051
مدارس ايتاليا........................................................................................................ 051
روش آموزش در آمريكاي شمالي .............................................................................. 053
بررسي سيستم ها و اهداف آموزشي درمراکز اموزش معماري مهم خارج از کشور ................ 012
دانشگاه برکلي آمريكا : ........................................................................................... 012
کنترل تابش آفتاب بر جدارههاي شفاف ساختمان ........................................................ 015
سازماندهي پلان، فرم کالبدي و بافت خانه معمار.......................................................... 015
مصالح ساختماني و رنگ سطوح خارجي ..................................................................... 010
شناخت منطقه تهران و ويژگيهاي آن ......................................................................... 014
چگونگي شكل گيري شهر تهران ............................................................................... 014
جمعيت و پراکندگي آن: .......................................................................................... 014
سواد: ................................................................................................................... 014
- آموزش: ............................................................................................................. 015
مشخصات جغرافيائي استان تهران ............................................................................. 015
اقليم و آب و هواي تهران ......................................................................................... 015
- اقليم ................................................................................................................. 015
- دما ................................................................................................................... 011
بارندگي ................................................................................................................ 011
رطوبت نسبي ........................................................................................................ 011
باد ....................................................................................................................... 011
تابش خورشيد ....................................................................................................... 011
وضعيت زمين شناختي تهران ................................................................................... 015
آلودگيهاي شهر تهران ............................................................................................. 015
وضعيت دسترسي در تهران ...................................................................................... 015
ساختار خدماتي تهران ............................................................................................ 011
دوره هاي آزاد آموزشي در خانه معمار ........................................................................ 013
موقعيت زمين نسبت به مناطق همجوار ....................................................................... 052
شكل هندسي زمين ومناطق همجوار ان ...................................................................... 052
بررسي وضعيت اقليمي در سايت ............................................................................... 052
عوامل مصنوعي زمين ............................................................................................. 052
دسترسي ها در خانه معمار ....................................................................................... 055
بررسي طرح استقرار و جا نمايي ................................................................................ 055
تجزيه و تحليل امكانات فيزيكي اراضي خانه معمار ....................................................... 055
عوامل تاثير گذار بر طراحي خانه معمار ...................................................................... 055
جهت ساختمانها..................................................................................................... 055
تعداد طبقات ......................................................................................................... 050
تعداد طبقات خانه معمار .......................................................................................... 050
اصول و روش طراحي خانه معمار ............................................................................... 050
اهداف خانه معمار ................................................................................................... 053
ايده ..................................................................................................................... 054
فضاهاي خدمات رسانه اي خانه معمار: ........................................................................ 051
برنامه فيزيكي طرح ................................................................................................ 012
ساختار و اصول فيزيكي خانه معمار ............................................................................ 012
ايده ..................................................................................................................... 035
مقدمه:
•با توجه به این نکته که خا نه های معمار در بیش از یک در مراکز معماری ارائه شده است، این تحقیق بر پایه
ی شناخت معیارهای زیبایی شناسی در این مکتب که محتوای اصلی آن ساختارشکنی تعاریف است و معیارهای
گذشته که به عنوان اصول پذیرفته شده میباشد تدوین گردیده است.
لذا اهداف خانه معمار همانا ایجاد فضایی برای رشد و تبلور اندیشه های ناب معماری ایرانی و گسترش آن و
همچنین ایجاد رابطه با محیط خارج به طوری که این اندیشه ها در ساختمانها پیاده گردند

قیمت : 25 هزار تومان


اطلاعات کاربری
  • فراموشی رمز عبور؟
  • آرشیو