loading...
پروژه معماری ❶
برای واریز وجه از درگاه پرداخت انلاین استفاده نمایید !

شما می توانید از هریک از درگاه های پرداخت اقدام به واریز وجه نمایید !!

در صورت قطعی هر یک از درگاه های پرداخت از درگاه پرداخت بعدی اقدام به خرید نمایید  !!

دقایقی پس از واریز وجه پروژه برای شما ایمیل می گردد !

    موضوع رساله :                                                                 درگاه پرداخت شماره 1       
  رساله مسجد

  مطالعات مسجد

  مشخصه پروژه :  مطالعات  / رساله/ معماری                                    قیمت : 12 هزار تومان

   تعداد صفحات رساله : 100  صفحه
   فرمت رساله :    word

چکیده رساله  ( فهرست )

عناوين:

-مقدمه

-مسجد و مدرسه شهيد مطهري ( سپهسالار)

-مسجد (شاه‌ سابق) امام خميني تهران

-مسجد جامع (عتيق) تهران

-منابع و مأخذ

مساجد

پيش گفتار 1

    در ميان اندامهاي درون شهري هر شهر و روستا، نيايشگاه هميشه جاي ويژه خود را داشته و دارد و از اندامهاي ديگر نمايان تر و چشمگيرتر است و از اينروست كه همه جا در دل آبادي جاي گرفته است.(1)

    نياشگاه چون بزرگترين ساختمان آبادي بوده در آغاز نيازي بدان نداشته كه نشاني ويژه داشته باشد و خود بخود نگاه هر گذرنده‌اي را بسوي خود ميكشيده اما پس از گسترش آبادي نخست با افراشتن درگاهها و نهادن ماهرخ و توق بر بلندترين جاي آن و سپس با ساختن ميل و برج و مناره در كنار و نزديك آن باشندگان آبادي و گذريان بيگانه را به نيايشگاه راهنمائي ميكردند. مسجد بر ديگر نيايشگاهها همان برتري را داشته كه اسلام بر ديگر كيشها و چنان خوب بوده و هست كه آذينها را مي‌آرايد و نيازي بستايش ندارد و ما در اينجا تنها ميگوئيم كه چگونه بوده و چگونه شده است(اگر بتوانيم). هنر اسلامي( بويژه معماري آن) بر پنچ پايه مردم واري، خودبسندگي، پرهيز از بيهودگي، بهره‌گيري از پيمون(مدول) و نيارش (اساتيك) و درون گرائي نهاده و بي آنكه خواسته باشيم خود سنائي كنيم هنرمندان مسلمان ايران بيش از ديگران بدانها پاي بند بوده‌اند.

    نخستين مسجدي كه بدست پيامبر بزرگوار ما با همكاري ياران گراميش در مدينه ساخته شد هميشه برگيره و الگوي مسجدهاي بيشمار و گوناگوني بوده است كه بدست هنرمندان تردست ما در سراسر ايران زمين(و هر جا كه فرهنگ اسلامي ايران فرمان ميرانده) بنياد شده است.

    بهمين آفريده و واپسين فرستاده پروردگار (كه بر وي و خاندان پاكش درود باد) چون مدينه را با فروغ ايزدي خود روشن ساخت ياران خويش را فرمود تا براي بنياد مسجدي در خور كه پذيراي گروندگان باشد دل نزديكترين كوهپايه را بشكافند و سنگهاي آنرا بشكنند و پستاي ساختمان را فراهم آورند آنگاه با دست گرامي خود پاره‌هاي لاشه سنگ را (خشكه و بي آژند) بر هم مي‌انبود تا ديوار شبستان با افراز اندكي بلندتر از بالاي مرد بلند بالا برافراشته شد(چنانكه نياي نامدارش ابراهيم (ع) در ساختمان خانه خدا كرده بود كه بگفته ميبدي اسمعيل ساخت (مصالح) بر دست پدر مي‌نهاد و وي (ابراهيم) ساخت‌ها برهم مي‌انبود. . . و چون پهناو درازاي شبستان بيش از آن بود كه فرسبهاي چوبين بتوانند آسمانه آنرا يكسره و ديوار بديوار بپوشانند(2) ستون يا ديركي از تنه خرما بني خشكيده در ميان آن بر پاي ساختند و فرسبها و تيرها و تيرچه‌ها را (كه گمان ميرود آنها نيز از خرما بن ياشايد از پده يا غربه (سپيدار و كبودار)، كه نزديكهاي مدينه كم و بيش ميروينده بوده است) بر آن نهادند و روي آنها را بجاي فدره (دوخ و بورياي ويژه پوشش) با شوره ني و پيز و آنگاه با پوست چهار پايان پوشاندند و بدينگونه خانه خدا بسيار آشنا و همانند خانه بندگان خدا ساخته شد و همين آموزشي آسماني و بسيار ارجمند براي هنرمندان مسلمان بود كه تا بتوانند از ساختمايه‌هاي بوم آورد و ايذري( چيزي كه در جاي ساختمان بدست مي‌آيد) بهره‌گيري و بهرچه كه در دسترس دارند بسنده كنند و پيرامون نو آوري‌هاي بيهوده نگردند (و ديدم كه چنين هم كردند)


قیمت : 12 هزار تومان


 برای واریز وجه از درگاه پرداخت انلاین استفاده نمایید !

دقایقی پس از واریز وجه پروژه برای شما ایمیل می گردد !

 

 

  موضوع رساله :                                                                 درگاه پرداخت شماره 1         رساله بیمارستان تخصصی قلب و عروق

  مطالعات بیمارستان تخصصی قلب و عروق

  مشخصه پروژه :  مطالعات  / رساله/ معماری                                    قیمت : 25 هزار تومان

   تعداد صفحات رساله : 209  صفحه
   فرمت رساله :    word

چکیده رساله  ( فهرست )

1
بسم الله الرحمن الرحیم
2
فهرست مطالب:
پیشگفتار ................................................................................................................................................................ 7
معرفی پروژه .......................................................................................................................................................... 8
دلایل انتخاب موضوع........................................................................................................................................... 9
موقعیت سایت ..................................................................................................................................................... 9
معیارهای انتخاب سایت ...................................................................................................................................... 9
آنالیز سایت .......................................................................................................................................................... 11
فصل اول : شناخت بستر .................................................................................................................................. 11
-1-1 مطالعات جغرافیایی و اقلیمی .......................................................................................................................... 11
-1-1-1 کلیات جغرافیای استان خوزستان ................................................................................................ 11
-2-1-1 بررسی خصوصیات جغرافیایی و اقلیم شهر اهواز ................................................................. 11
-1-2-1-1 منطقه بندی آب و هوایی ............................................................................................... 17
-2-2-1-1 تابش .................................................................................................................................. 17
-3-2-1-1 دما ....................................................................................................................................... 17
-4-2-1-1 رطوبت ................................................................................................................................ 17
-1-2-1-1 میزان و کیفیت بارندگی ................................................................................................... 18
-1-2-1-1 باد ......................................................................................................................................... 18
-3-1-1 تاثیراقلیم در معماری ................................................................................................................... 18
-1-3-1-1 جهت گیری ساختمان ....................................................................................................... 18
منابع و ماخذ فصل اول ....................................................................................................................................... 19
فصل دوم )معرفی بیمارستان، منطقه بندی و وظایف هرمنطقه( .................................................. 22
-1-2 انواع بیمارستان ........................................................................................................................................ 21
-2-2 وظایف بیمارستان .................................................................................................................................... 21
-3-2 منطقه بندی دربیمارستان ................................................................................................................ 21
-1-3-2 وظایف منطقه نگهداری ............................................................................................................... 21
-2-3-2 وظایف منطقه معالجات بیماران ............................................................................................... 22
-1-2-3-2 بخش جراحی ........................................................................................................................... 22
-2-2-3-2 استرلیزاسیون مرکزی ............................................................................................................. 23
-3-2-3-2 بخش قلب ................................................................................................................................. 23
-4-2-3-2 کاتتریزاسیون قلب ................................................................................................................... 24
-5-2-3-2 سی سی یو ................................................................................................................................. 24
-6-2-3-2 پست سی سی یو ................................................................................................................... 21
3
-7-2-3-2 بخش بازتوانی قلب .................................................................................................................. 21
-8-2-3-2 واحد هولتر مانیتورینگ ..................................................................................................... 23
9-2-3-2 - بخش آنژیو گرافی ) کت لب( ......................................................................................... 23
-12-2-3-2 بخش سانترال پرستاری ................................................................................................. 21
-11-2-3-2 آزمایشگاه .......................................................................................................................... 27
28..................................................................... )Radiographie ( -12-2-1-2 بخش رادیولوژی
-3-3-2 وظایف منطقه معالجات و معاینات بیماران درمانگاهی ............................................... 29
-1-3-3-2 بخش اورژانس .................................................................................................................... 31
-2-3-3-2 خون شناسی ..................................................................................................................... 32
-3-3-3-2 بخش دارویی بیمارستان .................................................................................................. 33
-4-3-3-2 کتابخانه ............................................................................................................................... 33
-4-3-2 وظایف منطقه تدارکات و تهیه وسایل اولیه .................................................................. 34
-1-4-3-2 بخش کاخداری ................................................................................................................ 34
31................................................................... (Sterilisation) -2-4-3-2 بخش مرکز گندزدائی
-3-4-3-2 وظایف بخش رختشویخانه ............................................................................................. 31
-4-4-3-2 وظایف بخش ضد عفونی و آماده کردن تخت ............................................................ 31
-1-4-3-2 وظایف انبار مواد غذائی ................................................................................................... 31
-1-4-3-2 وظایف بخش آشپزخانه ................................................................................................. 31
-7-4-3-2 وظایف منطقه تدارکات ................................................................................................... 31
-1-7-4-3-2 دفع فاضلاب ................................................................................................................. 31
2-7-4-3-2 –رختشویخانه ................................................................................................................ 31
3-7-4-3-2 – آشپزخانه ................................................................................................................... 37
-4-7-4-3-2 انبار ................................................................................................................................ 38
-1-7-4-3-2 کارگاه تعمیرات و تأسیسات ................................................................................... 39
-1-7-4-3-2 پارکینگ ...................................................................................................................... 39
-5-3-2 وظایف منطقه مكمل .............................................................................................................. 41
-1-1-3-2 وظایف بخش پذیرش بیمار برای بستری ........................................................... 41
-2-1-3-2 وظایف بخش کمكهای اولیه فوری ....................................................................... 41
3-1-3-2 - وظایف بخش مرکز کشیك .................................................................................. 41
-1-3-2 وظایف منطقه اداری – هال وفضاهای جنبی .............................................................. 42
-2-1-3-2 وظایف منطقه هال وفضاهای جنبی ........................................................................... 42
-1-1-3-2 وظایف منطقه اداری ....................................................................................................... 42
منابع و ماخذ فصل دوم ....................................................................................................................... 44
4
فصل سوم )شرایط آسایش بیمار( .......................................................................................... 41
-1-3 شرایط مناسب محیط بیمار .......................................................................................................... 41
-1-1-3 نورطبیعی، منظره و تهویه طبیعی ................................................................................... 41
-2-1-3 نور مصنوعی .......................................................................................................................... 47
-3-1-3 دما، رطوبت، تهویه مكانیكی .............................................................................................. 47
-1-3-1-3 کنترل دما و رطوبت ................................................................................................... 47
-2-3-1-3 تهویه مكانیكی ............................................................................................................. 47
-4-1-3 بهداشت محیط و کنترل عفونت ....................................................................................... 47
-1-1-3 ایمنی ....................................................................................................................................... 47
-1-1-3 صدای مطلوب و نامطلوب .................................................................................................... 48
-7-1-3 تسهیلات آسایشی و ایمنی بیماران .................................................................................. 49
-8-1-3 فضای معماری ....................................................................................................................... 12
-9-1-3 رنگ در فضای معماری ........................................................................................................ 12
منابع و ماخذ فصل سوم .............................................................................................................................. 14
فصل چهارم) شرایط روانی حاکم بر بخش ها و موقعیت فضاها( ......................... 11
-1-4 شرایط روانی حاکم بر بخش ها .................................................................................................... 11
-1-1-4 آزمایشگاه .............................................................................................................................. 11
-2-1-4 رادیولوژی ............................................................................................................................. 11
-3-1-4 فیزیوتراپی ........................................................................................................................... 11
-4-1-4 اورژانس ................................................................................................................................ 11
-1-1-4 جراحی ................................................................................................................................. 11
-1-1-4 داروخانه ............................................................................................................................... 17
-7-1-4 ریكاوری ............................................................................................................................... 17
-2-4 شرایط روانی حاکم و موقعیت فضاها ........................................................................................ 17
-1-2-4 هیئت مدیره ........................................................................................................................ 17
-2-2-4 بخش مدارک پزشكی ....................................................................................................... 18
-3-2-4 خش پذیرش ..................................................................................................................... 18
-4-2-4 بخش امور مالی ................................................................................................................ 19
-1-2-4 بخش مراقبت های ویژه کودکان ................................................................................. 19
منابع و ماخذ فصل چهارم ....................................................................................................................... 11
فصل پنجم) برنامه ریزی فیزیكی( ........................................................................................ 12
-1-1 روند کار در مناطق و در بخشهای هر منطقه ........................................................................ 13
5
-2-1 عوامل مؤثر در شكل گیری روند کار هراستاسیون و واحد استاسیونی ........................................ 13
-3-1 روند کاربین مناطق بیمارستان ............................................................................................................. 14
-4-1 موقعیت و عمل کرد بخشها نسبت بیكدیگر ..................................................................................... 78
-1-1 عوامل موثر در تعیین ظرفیت بیمارستان ........................................................................................... 79
-1-1 برنامه ریزی فیزیكی هر بخش یک منطقه نسبت به ظرفیت ...................................................... 82
-1-1-1 استاسیون معمولی ....................................................................................................................... 82
-2-1-1 استاسیون نگهداری و مراقبت شدید ....................................................................................... 81
-3-1-1 استاسیون بیماران خردسال ...................................................................................................... 82
-4-1-1 برنامه ریزی فیزیكی هر بخش در منطقه معاینات و معالجات بستری ............................ 83
-1-1-1 برنامه ریزی فیزیكی هر بخش در منطقه معاینات و معالجات مشترک .......................... 83
-1-1-1 برنامه ریزی مساحت قسمت های بخش بزرگسالان ........................................................... 81
-7-1-1 برنامه ریزی فیزیكی بخش تزریقات و داروخانه .................................................................. 81
-8-1-1 برنامه ریزی فیزیكی بخش خردسالان .................................................................................... 81
-9-1-1 برنامه ریزی فیزیكی منطقه مكمل .......................................................................................... 88
-12-1-1 برنامه ریزی فیزیكی منطقه اداری – هال و ضمائم ........................................................ 91
-11-1-1 برنامه ریزی فیزیكی منطقه تدارکات و تهیه وسائل اولیه .............................................. 93
-12-1-1 برنامه ریزی فیزیكی بخش نگهداری جسد ..................................................................... 122
-7-1 جدول مساحت های مفید و زیربنا برای میزان ظرفیت بیمارستانهای مختلف ....................... 122
212 تخت... 121 - -8-1 ریزفضا ها و استاندارد های بیمارستان تخصصی قلب وعروق با ظرفیت 112
-9-1 دیاگرام های ارتباطی بیمارستان تخصصی قلب و عروق .............................................................. 122
منابع و ماخذ فصل پنجم ................................................................................................................................ 134
فصل ششم )بررسی مبانی طراحی بیمارستان و احكام مربوطه( ........................... 131
-1-1 قوانین طراحی بیمارستان .......................................................................................................... 131
-2-1 استانداردهای بیمارستان ................................................................................................................... 138
-3-1 چگونگی طراحی بیمارستان ............................................................................................................. 139
-1-3-1 طراحی ورودی اصلی بیمارستان ................................................................................................ 139
-2-3-1 طراحی هال اصلی بیمارستان ....................................................................................................... 139
-3-3-1 طراحی راهروی اصلی بیمارستان ................................................................................................. 142
-4-3-1 طراحی پلكان اصلی بیمارستان .................................................................................................... 142
-1-3-1 شكل و سبک ساختمان بیمارستان ........................................................................................... 142
-1-3-1 نظم و ترتیب استقرار بخش ها در طبقات ............................................................................... 141
-7-3-1 چگونگی قرارگرفتن وسایل ، اثاثیه و تجهیزات و رنگآمیزی آنها ...................................... 147
منابع و ماخذ فصل ششم ............................................................................................................................... 148
6
فصل هفتم )مصادیق( ........................................................................................................................ 149
-1-7 نمونه بیمارستان تخصصی خارجی ................................................................................................ 112
-1-1-7 بیمارستان قلب ایندیانا ......................................................................................................... 112
-2-7 نمونه های بیمارستان تخصصی داخلی ......................................................................................... 112
-1-2-7 بیمارستان قلب سینا ............................................................................................................ 112
-2-2-7 بیمارستان قلب شهید رجایی تهران ................................................................................. 119
-3-2-7 پلی کلینیک تخصصی قلب بیمارستان بهارستان اصفهان ........................................... 182
-3-7 نمونه های بیمارستان عمومی داخلی ........................................................................................... 183
-1-3-7 بیمارستان امام اهواز ............................................................................................................. 183
منابع و ماخذ فصل هفتم ............................................................................................................................ 181
فصل هشتم )طراحی بیمارستان( ....................................................................................................... 181
-1-8 ایده حجمی ....................................................................................................................................... 187
-2-8 کانسپت کلی ..................................................................................................................................... 187
-3-8 طراحی بیمارستان ........................................................................................................................... 188
فهرست واژگان .............................................................................................................................................. 222
منابع و ماخذ کلیه فصول ........................................................................................................................... 224
7
پیشگفتار
بیمارستان از آغاز به عنوان درمانگاه های عمومی بود که در آن همۀ بیماری های داخلی ٬ جراحی ٬
چشم و روانی درمان می شد تا اینكه بر اثر گذشت زمان و نابسامان شدن کارها و بی توجهی ٬
بیمارستان ها در بسیاری از نقاط به ویرانه هایی تبدیل شدند و تنها در آنها دیوانگان باقی ماندند. از این
رو از کلمۀ مارستان با بیمارستان گاهی مفهوم دیوانه خانه به ذهن می آمد. بیمارستان نهادی است
اجتماعی که بر حسب ضرورت تداوم حیات و حفظ بقای انسانها و بازگشت به تندرستی و معالجه
امراض به تدریج در تاریخ زندگی اجتماعی مردم پدیدار گشته و همراه با تكامل و توسعه علوم و فنون و
مهارتها و شیوه زندگی و طی راهی طولانی در شكل امروزین خود به عنوان یک نیاز در جوامع بشری
نمایان شده است. بنابراین تاریخ بیمارستان متا ثر از پیشرفت و توسعه روزافزون دانش و تكنولوژی
پزشكی است.
طراحی فضاهای مناسب برای مكان های درمانی به لحاظ ماهیت و تعاریف و عملكرد ٬ تنوع چندانی
نداشته و به همین خاطر می توان گفت ضوابط و استانداردهای خاصی برای تعریف فضاهای یک مجتمع
درمانی وجود دارد. این مكان ها با توجه به مقتضیات طرح ٬ پتانسیل های شهری ٬ محل اجرای
طرح ٬ سرانه درمانی ٬ بهداشت عمومی و انتظارات و امكاناتی که جامعه از این مكان ها دارند شكل
میگیرند.

قیمت : 25 هزار تومان


برای واریز وجه از درگاه پرداخت انلاین استفاده نمایید !

شما می توانید از هریک از درگاه های پرداخت اقدام به واریز وجه نمایید !!

در صورت قطعی هر یک از درگاه های پرداخت از درگاه پرداخت بعدی اقدام به خرید نمایید  !!

دقایقی پس از واریز وجه پروژه برای شما ایمیل می گردد !

    موضوع رساله :                                                                 درگاه پرداخت شماره 1       
  رساله دانشکده هنر و معماری

  مطالعات دانشکده هنر و معماری

  مشخصه پروژه :  مطالعات  / رساله/ معماری                                    قیمت : 20 هزار تومان

   تعداد صفحات رساله : 101  صفحه
   فرمت رساله :    word

چکیده رساله  ( فهرست )

1
چکیده:
درابتدای طراحی؛ مهمترین بحث در شکل گیری معماری شرایطی است که در آن احساس نیاز به
موضوعی خاص جهت طراحی مطرح میشود.
شاید طراح این روزها بهتر میداند نیاز به چه دارد، نیاز به کجا دارد؟ چه چیز گمشده طراح است؟
دانشجوی رشته معماری نیازش را موقعی درک می کند که آن نیاز خودرانشان دهد و کمبودش
احساس شود. واین آغاز تفکر است وتفکر آغازگر طراحی است.
شاید از همان روزی که بشر آموخت که چگونه محیط خودرا تغییر دهد و سطح آسایش خودرا
بهبود بخشد معماری آغاز شد.
شاید باساخت دیواری ابتدایی وساده ، تنها جهت ایجاد سایه معماری به دنیای انسانها راه پیدا کرد.
معماری مدرن باساختن آغاز شد ، با سعی و تلالاش جهت حل مسائل و رفع نیاز همواره همگام بودو
البته براین امرخطاهایی نیز رخ میداد.شاید امروزه بزرگترین روش معماری کردن همان روشی
میباشد که هزاران سال پیش از آن استفاده میشد.
هدف همان است ونیازهاتغییر پیدا کرده است ولی راه حل کلی همان روش کوشش و خطا است ؛
همان آزمایش ونتیجه گیری و همان فلسفه ای است که معماران عصر تکنولوژی آن را از فلسفه
پوزیتیوییسم گرفته اند.
بااین تفکر نتیجه ای جز این گرفته نخواهد شد، شاید بزرگترین آموزگار معماری، خود آموزی
است. معماری بدون ساختن ، آزمایش کردن و خطا کردن معنا ندارد. و معمار بدون داشتن
شرایطی که بتواند دست به آزمایش وخطا بزند ،نمی تواند بیافریند،بسازدو معماری کند..
باچنین دیدگاهی ، حال باید وظیفه معمار را تبیین کرد. معماران کسانی هستند که نسبت به
مردم عادی بسیار آگاه تر دردرک زمان خود باشند وهمواره شنیدن صدای زمان و درک ساختار آن
وظیفه معمار است و معمار حقیقی کسی است که در حیطه ساختار زمانش دست به آفرینش بزند
ونیازها را در اثر خود برآورده کند و نکته مهمتر آن است که ساخته یک معمار، نه تنها باید
پاسخگوی نیازهای اصلی باشد ، خود موجب آسیب رساندن به بستر و محیط و البته صاحبان
آینده نشود.
2
دیگر وظیفه معمار توانا درمسیر خلق اثر پیش بینی آسیب ها ونیازها قبل از رسیدن آنها می
باشد.توجه کردن به معمار به عنوان خالق فضای زندگی، کار و... جزء اولین وظایف مهم استفاده
کنندگان از فضای معمار ی است .
بهتراست به معمار فرصت داده شود تادرجهت آفرینش و بروز خلالاقیت ها دست به کارشود. از
نظریات، الگوها و طرح های اودرجهت طراحی و برنامه ریزی ها وساخت بهره گیری شود.

قیمت : 20 هزار تومان


 برای واریز وجه از درگاه پرداخت انلاین استفاده نمایید !

دقایقی پس از واریز وجه پروژه برای شما ایمیل می گردد !

 

 

    موضوع رساله :                                                                 درگاه پرداخت شماره 1       
  رساله استادیوم

  مطالعات استادیوم

  مشخصه پروژه :  مطالعات  / رساله/ معماری                                    قیمت : 25 هزار تومان

   تعداد صفحات رساله : 164  صفحه
   فرمت رساله :    word

چکیده رساله  ( فهرست )

بخش اول
فصل اول : معرفی طرح
-1-1 تعريف استاديوم 1
-2-1 تاريخچه ساخت استاديوم 1
-3-1 تاريخچه ساخت استاديوم 1
-1-2-1 استاديوم 1
-2 دسته بنديهاي تاريخی 2 - 2 -1
-3-1 نسل استاديومها طبق نظر رود شر، رئيس ارشد ورزشگاه)اچ . او . کی( 3
-1-3-1 استاديوم هاي نسل اول 4
-2-3-1 استاديوم هاي نسل دوم :تأثير تلويزيون 4
-3-3-1 استاديوم هاي نسل سوم :استاديوم هاي خانوادگی 5
4-3-1 - استاديوم هاي نسل چهارم :تعهد جمعی و رسانه ها 5
-5-3-1 استاديوم هاي نسل پنجم : بازسازي شهري 5
-2-1 فصل دوم : بررسی محيط پيرامون
-1-2-1 مقدمه 8
-2-2-1 چکيده 9
-3-2-1 واژه هاي کليدي 9
-4-2-1 شناخت ويژگيهاي منطقه 10
-1-4-2-1 موقعيت استان همدان ]حوزه کلان [ 10
-2-4-2-1 موقعيت شهرستان ملاير 11
-5-2-1 بررسی و تعيين ويژگی هاي اقليمی منطقه 11
-1-5-2-1 آب و هواو عوامل مؤثر بر آن در شهر ملاير 11
-6-2-1 عناصر اقليمی 12
-3-1 فصل سوم : بررسی ضوابط و مقررات
-1-3-1 مشخصات کالبدي 16
-1-1-3-1 ابعاد و اندازهها 16
-2-1-3-1 روش ترسيم خطوط زمين فوتبال 17
-3-1-3-1 تعيين جهت قرارگيري زمين 18
-3-1-3-1 تجهيزات مورد نياز مسابقات فوتبال 18
4 - امکانات زمين بازي جهت مسابقات دو ميدانی 19 -1 -3-1
5 - ايمنی زمين بازي 20 -1-3-1
6 - اندازه نيمکتها 31 -1-3-1
7 - محلهاي ايستادن 31 -1-3-1
-1 ابعاد جايگاه تماشاگران ايستاده 32 – 7 -1-3-1
-2 انواع جايگاه هاي ايستادن 32 – 7 -1-3-1
-3 آرايش جايگاه تماشاگران ايستاده 32 – 7 -1-3-1
8 - آسايش تماشاگران 32 -1-3-1
9 - جايگاه معلولين 33 -1-3-1
-2-3-1 دسترسی ها 35
-3-3-1 تجهيزات 35
-4-3-1 نقشه )پلان( زمين استاديوم 36
-5-3-1 فضاي بازيکنان و اتاق رختکن 37
-1 فضاي بازيکنان 38 -5-3-1
-2 اتاق تعويض تيم ها 38 -5-3-1
-3 حوضچه هاي مخصوص استراحت و تمدد اعصاب 39 -5-3-1
-4 اتاق مخصوص ماساژ 39 -5-3-1
-5 اتاق تعويض مربيان تيم 39 -5-3-1
-6 اتاق داوران برحسب قوانين فيفا 40 -5-3-1
-7 فضاي آزمايش مواد مخدر 41 -5-3-1
-8 مراقبت هاي پزشکی 42 -5-3-1
-9 فضاي گرم کردن 42 -5-3-1
-11 نيمکت بازيکنان 43 -5-3-1
-11 فضاي تعويض نمايندگان رسمی 44 -5-3-1
-6-3-1 فضاهاي مربوط به اشخاص مهم و سرشناس و پذيرايی از مهمانان سازمانها 45
-1 استراحتگاههاي متعلق به اشخاص مهم 45 -6-3-1
-2 فضاي پذيرايی 45 -6-3-1
-3 سالن استراحت 46 -6-3-1
-4 کرسی هاي اجرايی 46 -6-3-1
-5 لژ و فضاهاي ويژه مخصوص اشخاص مهم 47 -6-3-1
-7 ارتفاعها 48 - 3-1
-8-3-1 تسهيلات رسانه ها )امکانات و فضاهاي کاري رسانه ها و مطبوعات( 49
-1 فضاهاي مربوط به عملکرد رسانه ها 49 - 8 -3-1
-2 موقعيت فضاهاي مربوط به رسانه ها 50 - 8 -3-1
-3 موقعيتهاي مفسرين 51 - 8 -3-1
-4 مکان و تجهيزات 51 - 8 -3-1
-5 فضاي کنترل مفسرين 52 - 8 -3-1
-6 نيمکتهاي گزارشگران تلويزيون 53 - 8 -3-1
-7 عکاسان 53 - 8 -3-1
-8 روزنامه نگاران 54 - 8 -3-1
-9 منطقه مختلط 55 - 8 -3-1
-11 فضاي مذاکرات و انجمن مطبوعاتی 56 - 8 -3-1
-11 موقعيت دوربين 57 - 8 -3-1
-12 فضاي مورد نياز فيلمبردار 57 - 8 -3-1
-13 حداقل فضاي مورد نياز دوربين ها 57 - 8 -3-1
-4-1 فصل چهارم : بررسی استانداردها
-1-4-1 استاندارد درهاي ورودي 58
-2 فضاهاي خروجی 58 -4-1
-3-4-1 مسيرهاي خروج اضطراري 58
-4 محاسبات زمان براي خروج جمعيت 59 -4-1
-5 تعداد رديفها 60 -4-1
-6 پله ها 60 -4-1
-7 گذرگاهها و سطوح شيبدار 61 -4-1
-8 بالابرها و پله برقی 61 -4-1
-9 وروديها 62 -4-1
-11 گردش افقی 63 -4-1
-11 درهاي داخلی 63 -4-1
-12 گردش عمودي 64 -4-1
-13 تعيين بلوک ها جهت استقرار نيمکت ها 64 -4-1
-14 بررسی تعيين بلوکها 65 -4-1
-15 فضاهاي ارتباطی 65 -4-1
-16 سهم فضاهاي ارتباطی 66 -4-1
-17 اندازه گيري ظرفيت اوليه 67 -4-1
-18 ارتباطات مخابراتی از راه دور 68 -4-1
-19 فضاهاي پشتيبانی 68 -4-1
-1 پارکينگ 69 -19 -4-1
-2 انبار 70 -19 -4-1
-3 تدارکات استاديوم 71 -19 -4-1
-1 سالن ميهمانان ويژه 72 -3 -19 -4-1
-2 فضاي رستوران 71 -3 -19 -4-1
-3 آشپرخانه مرکزي 72 -3 -19 -4-1
-4 کيوسکها و يا فروشگاهها 73 -19 -4-1
-5 محل کمک هاي اوليه 73 -19 -4-1
-6 فضاهاي کلی سرويس بهداشتی 74 -19 -4-1
-7 فضاهاي اداري و عمومی 75 -19 -4-1
-21 محدوده مخصوص بازيکنان 76 -4-1
-1 رختکن بازيکنان 77 -21 -4-1
-2 شرايط رختکن بازيکنان 78 -21 -4-1
-3 امکانات رختکن ها 78 -21 -4-1
-21 دفتر مربيان 78 -4-1
-1 امکانات دفتر مربيان 79 -21 -4-1
-22 اتاق داوران 79 -4-1
-1 امکانات اتاق داوران 79 -22 -4-1
-23 علائم در محوطه رختکن ها 80 -4-1
-24 بخش هاي عملکردي رسانه ها 81 -4-1
-1 محل قرار گيري گزارشگران 82 -24 -4-1
-2 محل قرارگيري عکاسان 83 -24 -4-1
-1-4- اتاق کنترل تصاوير و گزارش تلويزيونی 84 24- 3
-4 بخش خبرنگاران مطبوعات 85 -24 -4-1
-5 فضاي مشترک 87 -24 -4-1
-6 جايگاه مصاحبه فوري 87 -24 -4-1
-7 اتاق کنفرانس مطبوعاتی 88 -24 -4-1
-8 مرکز رسانه ها در استاديوم 89 -24 -4-1
-9 پخش تلويزيونی 90 -24 -4-1
-11 دوربين هاي اصلی پخش اختصاصی 92 -24 -4-1
-11 طراحی فضاي مورد نياز براي دوربين ها 95 -24 -4-1
-12 دوربين هاي ضبط تصاوير آهسته 96 -24 -4-1
-25 سالن هاي پذيرايی 97 -4-1
-26 لابی و پذيرش 98 -4-1
-27 سالن 98 -4-1
99 )VIP -28 سکوهاي تماشاي مسابقه )جايگاه -4-1
-29 ظرفيت سکو هاي مهمانان 100 -4-1
-31 اتاق هاي مهمانان 100 -4-1
-1 ايده هاي طراحی 101 -31 -4-1
-2 قرارگيري اتاق ها بين سکو هاي استاديوم 101 -31 -4-1
بخش دوم
-1-2 فصل اول : مبانی نظري طرح
115 (High-Tech) -1-1-2
-2-1-2 منابع 118
-2-2 فصل دوم : تحليل سايت 119
-3-2 فصل سوم : طراحی 121
-4-2 فصل چهارم : سازه 121
-2-4-2 سيستم هاي باربري ساختمانی 123
-1 سيستم هاي سازه با عملکرد شکلی 123 -2-4-2
-2 سيستم هاي سازه با عملکرد برداري 123 -2-4-2
-3 سيستم هاي سازه با عملکرد مقطعی 123 -2-4-2
-5 سيستم هاي سازه با عملکرد ارتفاعی 125 -2-4-2
-3-4-2 سيستم هاي سازه اي مناسب براي پوشش دهانه هاي بزرگ 125
-1 سيستم هاي خطی 125 -3-4-2
-2 سازه هاي فضاکار 127 -3-4-2
-4 لايه بندي 128 -3-4-2
-5 اتصالات 129 -3-4-2
-6 گنبدهاي مشبک 131 -3-4-2
-7 سازه کش بستی 131 -3-4-2
-8 سيستم سقف چرخ دوچرخه 131 -3-4-2
-9 سازه ورق هاي تاشده 132 -3-4-2
-11 سازههاي پارچه اي 133 -3-4-2
-1-11 دسته بندي سازههاي پارچهاي به لحاظ عملکرد 134 -3-4-2
-2-11 فرم و رفتار سازه هاي پارچه اي 138 -3-4-2
-11 بالشتکهاي بادي 141 -3-4-2
-1 ابعاد بالشتک ها 144 -11 -3-4-2
با پيش تنيدگی مکانيکی 144 ETFE -2 پوشش هاي -11 -3-4-2
-3 نصب و برپايی 145 -11 -3-4-2
147 ETFE -4 توليد و فرآوري محصول -11 -3-4-2
-5 باد کردن بالشتکها 147 -11 -3-4-2
-6 نگهداري 148 -11 -3-4-2
-8 رطوبت گيرها 149 -11 -3-4-2
-9-11 حريق 149 -3-4-2
-11-11 اکوستيک 149 -3-4-2
-11 انتقال حرارت 149 -11 -3-4-2
-12 طراحی سازه هاي پارچه اي 151 -3-4-2
-1 شکل سطح  پوشش 151 -12 -3-4-2
-2 پيشتنيدگی 151 -12 -3-4-2
-3 انعطافپذيري و تغيير شکل 152 -12 -3-4-2
-4 آب و هواي داخل پوسته 152 -12 -3-4-2
-5-2 فصل پنجم : تاسيسات 154
-1-5-2 تاسيسات برقی 154
-2 نورپردازي 154 -5-2
-1 نياز استفاده کنندگان 154 -2 -5-2
-2 رده هاي نورپردازي 155 -2 -5-2
-3-2 معيارهاي نورپردازي 156 -5-2
-4 يکنواختی نور 156 -2 -5-2
-5 طراحی روشنايی 157 -2 -5-2
-7 نورپردازي استاديوم فوتبال 158 -2 -5-2
-8 گرماي رنگ نور 161 -2 -5-2
-9 گرماي رنگ لامپ ها 161 -2 -5-2
-11 نصب چراغها 162 -2 -5-2
-12 روشنايی اضطراري 162 -2 -5-2
-13 آکوستيک 163 -2 -5-2
-3-5-2 تاسيسات مکانيکی 166
-1 تامين دماي مناسب 166 -3-5-2
-2 تامين هواي تازه 167 -3-5-2
-4-5-2 ملاحظات اقليمی 167
-1 آسايش گرمايی در زمين هاي روباز 168 -4-5-2
-5-5-2 ضوابط اقليمی طر احی زمينهاي ورزشی 168
-6-5-2 بررسی نحوه مديريت اقتصادي استاديوم ها )موثر بر معماري( 169

قیمت : 25 هزار تومان


 برای واریز وجه از درگاه پرداخت انلاین استفاده نمایید !

دقایقی پس از واریز وجه پروژه برای شما ایمیل می گردد !

 

 

    موضوع رساله :                                                                 درگاه پرداخت شماره 1       
  رساله موزه رقص

  مطالعات موزه رقص

  مشخصه پروژه :  مطالعات  / رساله/ معماری                                    قیمت : 9 هزار تومان

   تعداد صفحات رساله : 149  صفحه
   فرمت رساله :    word

چکیده رساله  ( فهرست )

فهرست مطالب

عنوان                                                                                            صفحه

مقدمه     1

فصل اول: آشنایی با رقص

1ـ1ـ مفهوم رقص3

1ـ2ـ رقص و تمدن        3

1ـ3ـ رقص و فرهنگ      24

1ـ4ـ تاریخچه  رقص در ایران      24

1ـ5ـ رقص و احساس آرامش       31

1ـ6ـ تاریخچه معماری و رقص     31

1ـ7ـ رقص و فنای         31

فصل سوم: آشنایی با موزه

3ـ1ـ تعریف موزه          60

3ـ2ـ تاریخچه موزه و موزه داری در ایران و جهان   62

3ـ3ـ آموزش در موزه ها   64

3ـ4ـ انواع موزه ها         67

3ـ5ـ سازمان و تشکیلات اداری موزه ها    73

3ـ6ـ معماری موزه ها      75

فصل چهارم: نمونه های موردی در ایران وجهان

4ـ1ـ معرفی نمونه های موردی در داخل کشور      79

4ـ2ـ معرفی نمونه های موردی در سایر کشورها     82

فصل پنجم: مطالعات جغرافیایی و تاریخی شیراز

5ـ1ـ ویژگی های جغرافیایی طبیعی و جمعیتی شهر شیراز91

5ـ3ـ تاریخچه شیراز       94

5ـ4ـ جمع بندی98

فصل ششم: برنامه ریزی فیزیکی و استانداردها

6ـ1ـ فضاهای نمایشی     101

6ـ2ـ فضاهای آموزشی و پژوهشی  103

6ـ3ـ بخش اداری          105

6ـ4ـ فضاهای خدماتی و فنی       105

6ـ5ـ فضای سبز موزه     111

6ـ6ـ دیاگرام کلی فضاهای تشکیل دهنده موزه      112   

6ـ7ـ کلیاتی در زمینه طراحی موزه ها      113

6ـ8ـ معرفی بخش های موردنظر طرح      117

6ـ9ـ استاندارهای فضایی 122

6_10_ جدول فیزیکی کالبدی طرح

فصل هفتم: ایده های طراحی

7ـ1ـ ایده های طراحی    129

7_2_ معماری

7_3_ سازه

7_4_تاسیسات

 
منابع و مآخذ    136


قیمت : 9 هزار تومان


اطلاعات کاربری
  • فراموشی رمز عبور؟
  • آرشیو