loading...
پروژه معماری ❶
برای واریز وجه از درگاه پرداخت انلاین استفاده نمایید !

شما می توانید از هریک از درگاه های پرداخت اقدام به واریز وجه نمایید !!

در صورت قطعی هر یک از درگاه های پرداخت از درگاه پرداخت بعدی اقدام به خرید نمایید  !!

دقایقی پس از واریز وجه پروژه برای شما ایمیل می گردد !

    موضوع رساله :                                                                 درگاه پرداخت شماره 1       
  رساله موزه فرش

  مطالعات موزه فرش

  مشخصه پروژه :  مطالعات  / رساله/ معماری                                    قیمت : 18 هزار تومان

   تعداد صفحات رساله : 97  صفحه
   فرمت رساله :    word

چکیده رساله  ( فهرست )

موزه و مركز فرش

فهرست                                                                                                          10

مقدمه

فصل او ل:شناخت موضوع طراحي

1-1

1-1-1شناخت موضوع                                                                                                                             12      

1-1-1-1 واژه فرش                                                                                                                                   13

1-1-1-2 تاريخچه فرش در جهان      14

1-1-1-3 تاريخچه فرش در ايران      14

1-1-1-4ضرورت توجه به فرش                                      16

1-1-1-5جايگاه اقتصادي فرش17

1-1-1-6جايگاه هنري فرش                                                                                                                  18

1-1-1-7جايگاه فرهنگي اجتماعي فرش                                                                                              19

1-1-2بررسي موقعيت قرار گيري طرح                                                                                                  21

1-2-بخش دوم                                                                                                                                         21

1-2-1مباني نظري                                                                                                                                    21

1-2-1-1- نقاط عطف                                                                                                                             21

1-2-1-2- تقارن و كمپوزيسيون       21

1-2-1-3- ريتم                                                                                                                                       21

1-2-1-4- اصل مقياس و تناسب        22

1-2-1-5- مقياس انساني                                                                                                                       22

 1-2-1-6- اصل فضاهاي متباين        22

- روشهاي طراحي فضاهاي متباين        22

1-2-1-6- هندسه                                                                                                                                   23

 1-2-1-7- كل و جزء                                                                                                                              23

1-2-1-8شناسايي و بررسي عناصر تشكيل دهنده سيماي معماري سنتي شهر كاشان                       24

- حياط                                                                                                                                                       24

- زير زمين                                                                                                                                                 24

 - سقف (گنبد)                                                                                                                                          24

- ايوان                                                                                                                                                        25

-بادگير                                                                                                                                                       25

1-3بخش سوم                                                                                                                                          25

1-3-1بررسي استانداردها                                                                                                                       25

1-3-1-1 گالري ها                                                                                                                                  25

1-3-1-2آمفي تئاتر                                                                                                                                26

1-3-1-3 كتابخانه                                                                                                                                   27

1-3-1-4 اداري                                                                                                                                       27

1-3-1-5پژوهشي                                                                                                                                   27                                                                                                                                                                                                                              

1-3-1-6 آموزشي                                                                                                                                   28

1-3-1-7انبار                                                                                                                                           28

1-3-1-8پاركينگ                                                                                                                                   28

1-3-1-9 تاسيسات                                                                                                                                 28

1-3-2معرفي فضاها به لحاظ عملكردو نيازهاي تاسيساتي                                                                  29      

1-3-2-1-عرصه معرفي                                                                                                                          29

1-3-2-1-1گالري ها                                                                                                                              29

1-3-2-1-2آمفي تئاتر (سالن چند منظوره)                                                                                         30

1-3-2-2 كتابخانه                                                                                                                                   30

1-3-2-3 عرصه اداري                                                                                                                            31

1-3-2-4عرصه پژوهشي                                                                                          31

بخش پژوهشي فرش                                                                                                                                 32

گروههاي پژوهشي فرش                                                                                                                          32

1-3-2-4-1 گروههاي پژوهشي عملي                                                                                                  32

      1-بخش پژوهشي ريسندگي                                                                                                              33

      2 -بخش پژوهشي بافت                                                                                                                      33      

      3 بخش پژوهشي شيمي و رنگرزي                                                                                                  33

1-3-2-4-2گروههاي پژوهشي نظري:                                                                                                  33

1-بخش پژوهش تاريخ و هنر                                                                                                                   33

      2-بخش پژوهش نظري اقتصاد                                                                                                           33

       3-بخش پژوهش نظري نساجي      33

1-3-2-4-3فضاهاي مركز پژوهشي فرش                                                                                             34

1-3-2-4-4 عرصه آموزشي                                                                                                                   35

1-3-2-5 عرصه خدمات رفاهي و عمومي                                                                                              35

1-3-2-6رستوران يا چايخانه              35

1-3-2-7 فروشگاه صنايع دستي        36

1-3-2-8- عرصه خدمات پشتيباني   36

1-3-2-9 انبار                                                                                                                                          36

1-3-2-10 نگهباني                                                                                                                                 37

1-3-2-11پاركينگ                                                                                                                                37

1- 3-2-12تاسيسات                                                                                                                              37

1-3-2-13- فضاي سبز                                                                                                                          37

1-3-2-14بخش خدمات رفاهي                                                                      39

1-3-2-14-1چايخانه و فضاي نشيمن                                                                                                   39      

3-3-1ضوابط ايمني                                                                                                                                 39

3-1-1-1اصول ايمني نمايش قالي      39

              -مواد لازم براي تهيه قالي                                                                                                          39

              -چگونه قالي به نمايش گذ اشتته مي شود                                                                                 40

-انبار و حمل و نقل و نحوه جابجايي     43                                                                                             

1-3-1-2شستشوي قالي                                                                                                                        43

1-3-1-2-1مراحل مختلف شور قالي43

1-3-4ضوابط ويزه معلولين                                                                                                                     43

بررسي نمونه هاي داخلي و خارجي                                          45

1-4-1موزه فرش ايران                                                                                                                            45

فصل دوم:برنامه ريزي فيزيكي و تدوين اصول وضوابط طراحي                          48               

-1بخش اول:                                                                                                                                             

2-1-1برنامه فيزيكي و بررسي اصول و ضوابط طراحي                                                                          48

2-1-4دياكرام روابط                                                                                                                                55

2-1-5بررسي سازه                                                                                                                                    56

2-1-6بررسي تاسيسات                                                                                                                          60

2-1-7سيستم ايمني                                                                                                                                64

2-2بخش دوم:تحليل سايت                                                                                                                     68

2-2-1موقعيت سايت                                                                                                                               68

2-2-1-2ويژگي عمده ساخت كالبدي بخش قديمي شهر كاشان                                                         69

2-2-1-3مطالعات شهرسازي شهر كاشان                                                                                              70

2-2-1-4هدف از تشكيل و موقعيت كاشان در ارتباط با احداث مجتمع فرش                                    72

2-2-1-5- سير تاريخي شهر كاشان  73

2-2-1-6- ويژگيهاي محيطي شهر كاشان                                                                                             75

2-2-1-7 آب و هواي كاشان                                                                                                                   76

-جهت گيري مناسب ساختمانها            78

-خصوصيات زمين شناسي                                                                                                                        78

2-2-2بررسي ابعاد و اندازه و فرم زمين                                                                                                 79

2-2-3بررسي دسترسي به سايت        81

2-2-4بررسي كاربري هاي سايت        81

2-2-5بررسي جشم اندلزها                                                                                                                     82

-ديد و منظر                                                                                                                                               82

-همسايگي ها                                                                                                                                            82

5-ترافيك و دسترسيها                                                                                                                            82

2-2-5-1بناهاي تاريخي همجوار مجموعه                                                                                             83

-تپه تاريخي سيلك                                                                                                                                  83

- باغ فين                                                                                                                                                   83

-بقعه امامزاده (شاهزاده ) ابراهيم                            84

2-2-5-2پتانسيل موجود در سايت    84                                                                                             

1-توان هاي شهري                                                                                                                                   84

2- توان هاي طبيعي                                                                                                                                  84

3توان هاي چشم انداز                                                                                                                               85

4- معرفي بستر طرح (تحليل سايت)   85

5-دسترسي سايت                                                                                                                                    85

6-شيب سايت                                                                                                                                           85

7-مناطق و ابنيه همجوار                                                                                                                          86

بخش سوم : روند طراحي                                                                                                                           88                                                                                                                                                                       

فهرست منابعقیمت : 18 هزار تومان


اطلاعات کاربری
  • فراموشی رمز عبور؟
  • آرشیو