نام و نام خانوادگي
پــست الکترونيکي
شــمــــاره تــلــفـن
مـبـــلغ بـه تــومـان
نـــــــام پــــــــروژه

قــوانــیـن سایت طـــرح مـــعــمار:

● قیمت را به تومان وارد کنید !!!!!!
● قیمت را مطابق قیمت پروژه درخواستی وارد نمایید.
● اطلاعات پرداخت را به طور کامل پر کنید.
● در صورتی که پس از حداکثر یک ساعت پروژه خریداری شده خود را در ایمیل خود دریافت ننمودید با ارسال یک پیامک به ما اطلاع دهید.
● شماره تماس پشتیبانی مرکز طراحی درونگرا 51 51 994 0936
● شماره ی تراکنش را پس از پرداخت هزینه به یاد داشته باشید.